Amber avatar
Interlock
Interlock News - Website chia sẻ những tin tức nóng hổi, nhanh chóng và tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính, công nghệ blockchain và thị trường Web3.

TVL trên layer 2 zkSync Era đạt 250 triệu USD

Mạng lưới zkEVM của zkSync đã thu hút hơn 245 triệu USD trong 3 tuần kể sau khi triển khai mainnet.
Amber avatar
immihu.web3
Published Apr 14 2023
Updated Apr 14 2023
2 min read
Amber media

Related Posts